l   Praha - Tábor - České Budějovice - Rakousko

Novinky

Dálnice D3

Informace o řešení situace Motocentra u D3 u Tábora

25. 1. 2018

From: Šolc Pavel JUDr. [Pavel.Solc@rsd.cz]
Sent: Tuesday, January 23, 2018 3:32 PM
To: vetrovskyj@senat.cz; starosta@mu-vozice.cz


Vážený pane senátore,

v návaznosti na Váš dotaz ohledně aktuálního vývoje ve věci Motocentra D3 Bratránkovi, sdělujeme následující:

ŘSD v návaznosti na rozsudek správního soudu, který zrušil původní stavební povolení, obdrželo od stavebního úřadu výzvu k odstranění vad podání, spočívající v nedořešení přístupů k nemovitostem dotčených vlastníků (bratrů Bratránků a společnosti), mělo v podstatě dvě možnosti, buď (i) zřídit k dotčeným nemovitostem náhradní přístup, anebo (ii) odškodnit vlastníky dotčených nemovitostí za ztrátu jejich přístupů k těmto nemovitostem.

ŘSD prvně prověřilo všechny možné varianty zřízení přístupů k dotčeným nemovitostem, avšak z objektivních důvodů (mezi které patří i nesouhlasné stanovisko Kraje), není zřízení náhradního přístupu možné.

Ve věci odškodnění vlastníků dotčených nemovitostí za ztrátu jejich přístupů tedy oslovilo ŘSD předmětné vlastníky s návrhem na finanční vypořádání za ztrátu přístupu k dotčeným pozemkům, přičemž jako podklad pro odškodnění dotčených vlastníků byl zpracován znalecký posudek – ZP. Při zpracování posudku měl být původně zohledněn i ušlý zisk dotčených vlastníků, kteří na svých nemovitostech provádějí podnikatelskou činnost. Na toto ocenění však z nepochopitelných důvodů nebyly od vlastníků podklady poskytnuty. ZP tedy reflektuje finanční vypořádání ve formě škody, která vznikne vlastníkům za ztrátu přístupu k nemovitostem, tj. znehodnocení nemovitostí.

K dnešnímu dni vlastníci bratři Bratránkovi na návrh finančního vypořádání reagovali toliko s tvrzeními, že zpracovávají oponentní posudek, který však více než půl roku nebyly schopni dodat, přičemž veškerou potřebnou součinnost ze strany ŘSD v průběhu procesu finančního vypořádání obdrželi.

Pouze jediný vlastník – společnost Milan Král, a.s. na návrh ŘSD odeslal revizi Znaleckého posudku, přičemž vzhledem k podstatným vadám této revize nemůže ŘSD k němu zaujmout kladné stanovisko.

Vzhledem k shora uvedeným skutečnostem ŘSD do 31. 1. 2018 podá žádost na pokračování ve stavebním řízení o vydání stavebního povolení s tím, že zdůvodní jednak (i) objektivní nemožnost zřízení náhradního přístupu k nemovitostem dotčených vlastníků, a (ii) prokáže, že v minulosti vyvíjelo veškerou možnou snahu k odškodnění dotčených vlastníků s cílem, aby vady návrhu na vydání stavebního povolení byly odstraněny. Vzhledem k objektivní současné nemožnosti dosažení shody ohledně výše finančního odškodnění bude vydání stavebního povolení ŘSD požadovat s tím, že otázka finančního vypořádání, resp. výše finančního odškodnění nenáleží do kompetencí stavebního úřadu, proto by měla být tato otázka řešena samostatně v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem

JUDr. Pavel Šolc

pověřen řízením právního odboru

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 12, CZ-140 00 Praha 4

Tel. 241 084 342, Mobil +420 702 089 080

http://www.rsd.cz, pavel.solc@rsd.cz

© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR